/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Frågor & svar

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet.

Behandlar Sundprojekt AB personuppgifter?

Ja, när du kontaktar oss, anmäler dig i intresseregistret eller när du ingår ett avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter.

Behandlar Sundprojekt AB känsliga personuppgifter?

Nej. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter. I vissa fall måste vi däremot behandla ditt personnummer.

Hur arbetar Sundprojekt med att förbättra sitt integritets- och dataskyddsarbete?

Vi har en årlig rutin för att följa upp och utveckla vårt integritets- och dataskyddsarbete. På så sätt säkerställer vi bland annat att vår personuppgiftsbehandling alltid är så säker som möjligt.

Hur längre sparar Sundprojekt AB mina personuppgifter?

Det varierar hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Generellt sett ska vi gallra (dvs. radera) dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla personuppgifterna för att uppnå ändamålet för vilket personuppgifterna samlades in.

Behandlar vi dina personuppgifter i intresseregistret för ett bostadsprojekt, innebär det exempelvis att vi gallrar personuppgifterna när bostadsprojektet är färdigställt och slutsålt.

Hur ska jag gå till väga för att Sundprojekt AB ska radera mina personuppgifter?

Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det är möjligt att vi behandlar personuppgifter om dig som vi inte kan radera, exempelvis personuppgifter vi behöver behandla för att fullgöra ett avtal med dig eller som vi har en rättslig förpliktelse att behandla.

Vi vill också göra dig uppmärksam på att du inte längre kan behålla din plats i kön eller få löpande information om bostadsprojektets utveckling om vi inte längre behandlar dina personuppgifter.

Om du vill begära att vi ska radera dina personuppgifter skickar du ett e-postmeddelande till avregistrera@Sundprojekt.se och skriver att du vill att vi raderar dina uppgifter. Du kommer då få ett svarsmail som bekräftar att vi raderar dina personuppgifter inom 24 timmar.

Vilka åtgärder kan jag vidta om de personuppgifter som Sundprojekt AB behandlar inte stämmer?

Vi gör vårt yttersta för att se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om det, trots detta, skulle visa sig att vi behandlar personuppgifter som inte stämmer har du rätt att begära rättelse. Om du vill begära rättelse ska du kontakta oss via minpersonuppgifter@Sundprojekt.se.

Vad händer om jag inte samtycker till att Sundprojekt AB behandlar mina personuppgifter?

Om du inte samtycker till att vi ska behandla dina personuppgifter och vi inte har någon annan laglig grund för att behandla dem, exempelvis att vi har ingått ett avtal med dig eller din arbetsgivare, så har vi inte rätt att behandla dina personuppgifter. Det innebär exempelvis att du inte kan anmäla dig i intresseregistret och ställa dig i kö till våra bostadsprojekt.

Sundprojekt AB behandlar mina personuppgifter efter att ha gjort en intresseavvägning. Vad innebär det?

Det betyder att vi har gjort en bedömning om vårt intresse av att behandla dina personuppgifter är starkare än ditt intresse av att vi inte ska behandla dina personuppgifter. Om bedömningen visar att vårt intresse väger tyngre än ditt har vi rätt att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter. För att göra det skall du kontakta oss via minpersonuppgifter@Sundprojekt.se.

Säljer Sundprojekt AB mina personuppgifter?

Nej, men ibland lämnar vi ut dina uppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer. Det gör vi exempelvis för att de ska hjälpa oss i vår verksamhet eller hjälpa dig med ditt köp eller hyra av bostad. Inte heller våra samarbetspartners och leverantörer säljer dina personuppgifter.

Hur ska jag göra om jag har klagomål på Sundprojekt AB personuppgiftsbehandling?

Vi hoppas självfallet att du inte kommer att behöva känna att du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Om du ändå känner att det är något fel eller någon brist i vår behandling av dina personuppgifter får du gärna vända dig oss på minpersonuppgifter@sundprojekt.se.

Om du känner att du inte får svar eller om du inte vill kontakta oss ska du vända dig till Datainspektionen med ditt klagomål. På www.datainspektionen.se finns information hur du kan gå vidare med ditt klagomål.